ALGEMENE VOORWAARDEN EVENTDEELNAME ZWANGER & BABY EVENT FRIESLAND

Versie juli 2019, tweede versie mei 2020


ALGEMEEN
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit of hierover andere, schriftelijke, afspraken worden gemaakt..

1. Zwanger & Baby Event Friesland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Dammen 36, 8561 EN te Balk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 74797417, als (mede-) organisator van een event, alsmede eventueel de (rechts-)perso(o)nen in samenwerking waarmee het event wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname gesloten vanaf 1 juni 2019 tussen Zwanger & Baby Event Friesland en exposant met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele aanvullende producten en diensten van Zwanger & Baby Event Friesland. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Zwanger & Baby Event Friesland. De toepasselijkheid van eventuele door de exposant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Zwanger & Baby Event Friesland een overeenkomst van deelname sluit.

4. Mede-exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die niet zelf een overeenkomst van deelname sluit met Zwanger & Baby Event Friesland, maar die binnen de standruimte van een exposant artikelen tentoonstelt of zich daar op andere wijze presenteert.

5. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Zwanger & Baby Event Friesland de ruimte verhuurt waar het event wordt gehouden.

6. Eventaccommodatie: de ruimte waar het event plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

7. Offerte: de door Zwanger & Baby Event Friesland schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde standruimte. Zwanger & Baby Event Friesland is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

8. Deelnamebevestiging: de door Zwanger & Baby Event Friesland opgestelde schriftelijke bevestiging, die Zwanger & Baby Event Friesland verzendt naar aanleiding van een door de exposant toegezonden bindend inschrijfformulier dan wel ter bevestiging van de ontvangst van de door de exposant ondertekende offerte. In deze deelnamebevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant opgenomen.

9. Bindend inschrijfformulier: het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan het event en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Zwanger & Baby Event Friesland behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals zorgdragen voor een evenwichtige afspiegeling van producten en/of diensten of desnoods zonder opgave van redenen.

10. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Zwanger & Baby Event Friesland en exposant die ontstaat door a) ondertekening van de offerte door de exposant of b) de toezending van een deelnamebevestiging door Zwanger & Baby Event Friesland op basis van het door de exposant aan Zwanger & Baby Event Friesland gezonden bindend inschrijfformulier.

11. Event: het event, tentoonstelling, manifestatie of het evenement, zowel online als offline, ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

12. Artikelen: de artikelen die door de exposant op het event worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.

13. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Zwanger & Baby Event Friesland worden aangegeven.

14. Deelnamekosten: alle door de exposant aan Zwanger & Baby Event Friesland verschuldigde kosten in verband met zijn eventdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

15. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | DE OVEREENKOMST VAN DEELNAME

1. De overeenkomst van deelname houdt in dat Zwanger & Baby Event Friesland, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van het betreffende event een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.

3. Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.

4. Door de exposant op het bindend inschrijfformulier dan wel op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Zwanger & Baby Event Friesland bevestigd.

5. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.

6. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het bindend inschrijfformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

7. Na de ondertekening van het bindend inschrijfformulier en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelname overeenkomstig artikel 1 lid 8, dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname” “bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “exposant” “inschrijver”.

8. Indien door Zwanger & Baby Event Friesland een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de exposant, dient de datum van ontvangst van het document door Zwanger & Baby Event Friesland ter bepaling of tijdig is gereageerd.

9. Na insturing van het door de exposant ondertekende bindend inschrijfformulier dan wel de door de exposant ondertekende offerte kan de exposant zijn inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 6.

10. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

11. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd door Zwanger & Baby Event Friesland.

12. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen Zwanger & Baby Event Friesland en de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-exposanten, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 3. | DATA, TIJDEN EN EVENTACCOMODATIE

1. Zwanger & Baby Event Friesland stelt de data waarop, en de eventaccommodatie waarin het event gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van het event en afbraak. Deze worden gecommuniceerd op de website voor eventdeelnemers en toegezonden in de deelnamebevestiging door Zwanger & Baby Event Friesland op basis van het door de exposant aan Zwanger & Baby Event Friesland gezonden bindend inschrijfformulier

2. Zwanger & Baby Event Friesland kan de voor het event vastgestelde data, tijden en/of eventaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een event geen doorgang te doen vinden.

3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of eventaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.

4. In geen geval kan de exposant jegens Zwanger & Baby Event Friesland aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

ARTIKEL 4. | INDELING

1. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door Zwanger & Baby Event Friesland in de deelnamebevestiging vastgesteld. De door Zwanger & Baby Event Friesland vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. Zwanger & Baby Event Friesland is te allen tijde vóór aanvang van het event gerechtigd de indeling van het event te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Zwanger & Baby Event Friesland spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

3. Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.

4. Annulering door de exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

ARTIKEL 5. | BETALING

1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.

2. Zwanger & Baby Event Friesland heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan Zwanger & Baby Event Friesland verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens Zwanger & Baby Event Friesland hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Zwanger & Baby Event Friesland verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6. Zwanger & Baby Event Friesland is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Zwanger & Baby Event Friesland verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het event heeft voldaan is Zwanger & Baby Event Friesland gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) het event te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Zwanger & Baby Event Friesland verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het event en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

ARTIKEL 6. | ANNULERING, ONTBINDING, VERPLAATSING

1. Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant zijn inschrijving door toezending van bindend inschrijfformulier c.q. overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:

• Annulering vóór 1 september 2019: 50% van de deelnamekosten;
• Annulering tussen 1 september 2019 en 31 oktober november 2019: 75% van de deelnamekosten;
• Annulering tussen 1 november 2019 en de dag van aanvang van het event: 100% van de deelnamekosten. Onder “aanvang van het event” wordt verstaan de eerste opbouwdag van het event.
 
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

3. Indien Zwanger & Baby Event Friesland de exposant, na herindeling door Zwanger & Baby Event Friesland, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 2), heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Zwanger & Baby Event Friesland inhoudende de alternatieve standruimte(n).

4. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvragen door Zwanger & Baby Event Friesland ontbonden worden en blijft de exposant de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Zwanger & Baby Event Friesland gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Zwanger & Baby Event Friesland tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

5. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname Zwanger & Baby Event Friesland gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan het event door de exposant op enigerlei wijze schade aan Zwanger & Baby Event Friesland, het event of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft Zwanger & Baby Event Friesland het recht de overeenkomst van deelname schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Zwanger & Baby Event Friesland gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Zwanger & Baby Event Friesland tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

6. Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.

7. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Zwanger & Baby Event Friesland van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.

8. Zwanger & Baby Event Friesland is geen partij bij overeenkomsten tussen de hotelier enerzijds en de exposant anderzijds wat betreft een geboekt verblijf in het hotel waar het evenement plaatsvindt. Voor annulering van het geboekte verblijf dient de exposant zich te wenden tot de betreffende hotelier. Zwanger & Baby Event Friesland is niet aansprakelijk voor de schade die de exposant lijdt in verband met een bij de hotelier geboekt verblijf in het geval dat het evenement geen doorgang vindt op de overeengekomen dag ten gevolge van een annulering, afgelasting of verplaatsing.

9. Zwanger & Baby Event Friesland is bevoegd de overeenkomst te annuleren indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk is door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Zwanger & Baby Event Friesland intreden en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

10. Zwanger & Baby Event Friesland is gerechtigd het evenement naar een andere datum of locatie te verplaatsen als omstandigheden hier aanleiding toe geven. De gesloten overeenkomst tussen Zwanger & Baby Event Friesland en exposant blijft in dit geval onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 7. | AANVULLENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN

1. Zwanger & Baby Event Friesland kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van het event aanvullende producten en diensten bieden.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Zwanger & Baby Event Friesland geleverde aanvullende producten en diensten, tenzij anders bepaald. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Zwanger & Baby Event Friesland de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.

4. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Zwanger & Baby Event Friesland – tot het expositieprogramma van de betreffende event behoren.

HET EVENT
ARTIKEL 8. | STANDBOUW EN INRICHTING VAN DE STANDRUIMTE

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.

3. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Zwanger & Baby Event Friesland uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.

4. Op verzoek van Zwanger & Baby Event Friesland dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door Zwanger & Baby Event Friesland aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Zwanger & Baby Event Friesland te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. Zwanger & Baby Event Friesland behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

5. Zwanger & Baby Event Friesland heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

6. Zwanger & Baby Event Friesland zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer en/of stand, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Zwanger & Baby Event Friesland te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

7. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Zwanger & Baby Event Friesland niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Zwanger & Baby Event Friesland voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

ARTIKEL 9. | TE EXPOSEREN ARTIKELEN

1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van het event de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van het event behoren.

3. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van het event, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Zwanger & Baby Event Friesland sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

4. Zwanger & Baby Event Friesland onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van het event, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

6. Indien Zwanger & Baby Event Friesland dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van Zwanger & Baby Event Friesland kan voldoen, is Zwanger & Baby Event Friesland gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens Zwanger & Baby Event Friesland geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Zwanger & Baby Event Friesland geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 10. | GEBRUIK VAN DE STANDRUIMTE

1. De exposant is niet gerechtigd:

a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven.

b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Zwanger & Baby Event Friesland.

c) in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwanger & Baby Event Friesland en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.

d) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur.

e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte.

f) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen.

g) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden. 

h) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Zwanger & Baby Event Friesland is voorbehouden.

i) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke, tenzij expliciet door Zwanger & Baby Event Friesland toegestaan.

j) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Zwanger & Baby Event Friesland, schadelijk kunnen zijn voor het event in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van het event schade toe kunnen brengen.

k) onder de bezoekers van het event een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Zwanger & Baby Event Friesland is toegestaan.

2. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

ARTIKEL 11. | CATERING

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens het event uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hiervoorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

ARTIKEL 12. | VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

1. De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn eventdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

ARTIKEL 13. | AAN- EN AFVOER VAN GOEDEREN

1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van het event goederen aan of af te voeren.

2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Zwanger & Baby Event Friesland neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

ARTIKEL 14. | SCHOONMAAK

De exposant is verplicht tijdens het event voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Zwanger & Baby Event Friesland draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

ARTIKEL 15. | AFVALVERWIJDERING

1. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.

2. Zwanger & Baby Event Friesland is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

ARTIKEL 16. | AFBRAAK

1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Zwanger & Baby Event Friesland en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.

3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Zwanger & Baby Event Friesland is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het eventbeeld.

2. Zwanger & Baby Event Friesland kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het eventbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Zwanger & Baby Event Friesland ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van het event, of ze op enige wijze te vervormen.

3. Het is standhouders niet toegestaan op enigerlei wijze (onderdelen van) de concepten, materialen of werkwijzen van Zwanger & Baby Event Friesland te gebruiken voor eigen gewin, op straffe van het ontzeggen van de toegang tot het event en verbeuring van de deelnamekosten.

4. Bij overtreding van het in lid 2 en 3 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Zwanger & Baby Event Friesland het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

ARTIKEL 18. | PRIVACY

1. In de uitvoering van de Overeenkomst van deelname zullen persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Zwanger & Baby Event Friesland en Exposant. Beide partijen gelden als Verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de eigen verwerkingen van deze Persoonsgegevens in de zin van de geldende privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”).

2. Exposant en Zwanger & Baby Event Friesland zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de AVG, verwerken. Partijen zullen onder meer zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen.

3. Exposant is vanaf het moment van ontvangst van persoonsgegevens van Zwanger & Baby Event Friesland tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan Zwanger & Baby Event Friesland verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens.

4. Exposant zal de persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van deelname van Zwanger & Baby Event Friesland heeft ontvangen uitsluitend verwerken voor de levering van de diensten zoals overeengekomen met Zwanger & Baby Event Friesland.

5. Exposant zal in geen geval en op geen enkele wijze deze persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst van deelname met Zwanger & Baby Event Friesland of op grond van een wettelijke verplichting.

6. Exposant zal betrokkenen conform artikel 13 en 14 AVG informeren over de eigen verwerkingen van hun persoonsgegevens inclusief de verstrekking aan Zwanger & Baby Event Friesland.

7. Exposant en Zwanger & Baby Event Friesland zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen. Indien Exposant een verzoek van een betrokkene ontvangt die tevens betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij, zal Exposant zo snel mogelijk met Zwanger & Baby Event Friesland in overleg treden over de afhandeling van dat verzoek.

8. Indien Exposant op welke wijze dan ook op de hoogte is van enig onderzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van deelname, zal Exposant onverwijld Zwanger & Baby Event Friesland informeren daarover.

9. Exposant vrijwaart Zwanger & Baby Event Friesland voor alle aanspraken, schade, kosten, dwangsommen en boetes, in en buiten rechte, die direct of indirect voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van deelname of een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de AVG en de Telecommunicatiewet.

ARTIKEL 19. | OVERIGE VOORSCHRIFTEN EN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Zwanger & Baby Event Friesland is in het kader van een goed verloop van het event gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.

2. De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.

3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door Zwanger & Baby Event Friesland, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met Zwanger & Baby Event Friesland. Zwanger & Baby Event Friesland zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert

4. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval dienen partijen in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 20. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn eventdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant.

2. De exposant staat jegens Zwanger & Baby Event Friesland en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19.

3. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zwanger & Baby Event Friesland gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) event;

b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c) de exposant deelname aan volgende events te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

4. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die Zwanger & Baby Event Friesland lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften. De exposant vrijwaart Zwanger & Baby Event Friesland ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

5. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan het event afdoende te verzekeren.

6. Zwanger & Baby Event Friesland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

7. Zwanger & Baby Event Friesland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en overige voorschriften niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

8. Zwanger & Baby Event Friesland is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de deelname aan het event van de exposant.

9. In het geval Zwanger & Baby Event Friesland aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Zwanger & Baby Event Friesland in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen.

ARTIKEL 21. | KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Zwanger & Baby Event Friesland, dienen binnen bekwame tijd nadat de exposant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Zwanger & Baby Event Friesland.

2. Bij Zwanger & Baby Event Friesland ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de exposant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 22. | WIJZIGINGEN EN GESCHILLEN

1. Zwanger & Baby Event Friesland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal melding worden gemaakt op de website van Zwanger & Baby Event Friesland.

2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Zwanger & Baby Event Friesland.

3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen Zwanger & Baby Event Friesland en exposant voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Zwanger & Baby Event Friesland aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.