Privacy & Cookie verklaring Zwanger en Kidz

Privacy & Cookie verklaring

Zwanger en Kidz neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze privacy & cookie verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Zwanger en Kidz. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Wie is Zwanger en Kidz

 

Zwanger en Kidz is een onderneming die evenementen organiseert voor (aanstaande ) ouders in Groningen , Drenthe en Friesland. Daarnaast is het een website het platform voor jonge (aanstaande) ouders. Zwanger en Kidz  gevestigd te Rottevalle, Havenwei 9, 9221 SV en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66435706

Zwanger en Kidz  is verantwoordelijk in de  zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Zwanger en Kidz persoonsgegevens?

 

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Zwanger en Kidz zal de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. Ter uitvoering van onze dienstverlening

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • Je een stand bij ons af neemt,      en dit juist te kunnen factureren.
 • Je bij ons hebt aangemeld als      de professional, of je levert een stuk aan m.b.t. een levensverhaal etc, .      Met jouw toestemming publiceren wij de gegevens.
 • het bevorderen van jouw      persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid
 • je informatie te kunnen      verstrekken over onze evenementen en overige
 • je te benaderen voor      commerciële aanbiedingen die voor jouw interessant kunnen zijn,      uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld via een      nieuwsbrief of win actie tijdens een beurs, waarbij staat aangegeven indien      je deelneemt je akkoord gaat met het ontvangen van een nieuwsbrief.
 • een opdrachtnemer overeenkomst      met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante      administratie uit te voeren
 • als we een opdracht      overeenkomst met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en      regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,      arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van      fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat je (indien van      toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan      ten alle tijden worden ingetrokken
 • Omdat dit nodig is om te kunnen      voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Omdat dit nodig is voor de      uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n      overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een      modelovereenkomst.
 • Op basis van onze      gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit      toelaten

 

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met Zwanger en Kidz delen.

 • Door je in te schrijven voor      een evenement, professional en overige activiteiten.
 • Door je in te schrijven voor      bovenstaande regel via onze website of via het maken van een telefonische      afspraak
 • Door te solliciteren via ons      mail adres redactie@zwangerenkidz.nl
 • Wanneer je een overeenkomst op      ZZP basis met Zwanger en Kidz aangaat.
 • Cookies die op jouw computer of      mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.      Echter hebben wij geen invloed op de cookies. Wij maken gebruik van      wordpress.com / facebook.com / strato suitbuilder pakket / instagram en      zijn afhankelijk van hun privicy en cookiesbeleid.
 • Communicatie met Zwanger en      Kidz over evenementen en overige activiteiten, bijvoorbeeld de vragen die      je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of      schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van Zwanger en Kidz
 • Je te abonneren op een      nieuwsbrief van Zwanger en Kidz

Welke persoonsgegevens verzamelt Zwanger en Kidz?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Als jij je bij ons inschrijft voor een training, verzamelen we de volgende gegevens

 • NAW-gegevens, e-mail adres,      telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde      opleidingen en trainingen
 • Jouw motivatie
 • Bankrekeningnummer
 • Foto of video (op vrijwillige      basis)

 

Als je bij ons inschrijft voor workshop voor (aanstaande) ouders tijdens het evenement.

 • NAW gegevens, email adres ,      telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum
 • De reden voor het volgen van de      cursus en of massage
 • Eventuele relevante medische      gegevens m.b.t het geven van een massage.
 • Geboortedatum van het kindje.
 • Bevallingsdatum
 • Bankrekeningnummer
 • Foto of video ( op vrijwillige      basis )

 

Vanaf het moment dat je wij een opdracht overeenkomst met jou aangaan

 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor      het voeren van een uitbetaling van de opdracht overeenkomst
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)

 

 

Hoe lang bewaart Zwanger en Kidz de gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Wanneer je een stand bij Zwanger en Kidz hebt gehuurd.

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde contract t.b.v. afname stand. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Zwanger en Kidz.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Zwanger en Kidz een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

 

Aan wie verstrekt Zwanger en Kidz persoonsgegevens?

Zwanger en Kidz kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

 

Hoe kun je je Privacy rechten uitoefenen?

 

Indien je niet wilt dat Zwanger en Kidz jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, dan kun je dit Zwanger en Kidz laten weten via een mail bericht te sturen naar redactie@zwangerenkidz.nl .

 

Wat doet Zwanger en Kidz met cookies?

 

Zwanger en Kidz maakt gebruik van facebook.com / wordpress.com / suitebuilderpakket van stratp.nl en intstagram. En zijn hierdoor afhankelijk van hun privacy beleid. Cookies kunt u afwijzen door je internetbrowser in te stellen waardoor er geen cookies worden opgeslagen. Voor meer informatie kijk op : veilig internetten.

 

Beveiliging

Zwanger en Kidz doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Zwanger en Kidz met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Een data lek wat nu?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een data lek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

 

Wanneer is deze Privacy & Cookie verklaring voor het laatst gewijzigd?

Zwanger en Kidz kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind. Deze versie is als laatst gewijzigd in per 22 mei 2018.

 

 Hoe kun je contact opnemen met Zwanger en Kidz

Heb je vragen, verzoeken of klachten dan kun je telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met Zwanger en Kidz
Wij zijn bereikbaar op Maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag van 09:00 – 17:00

 

Zwanger en Kidz

Havenwei 9

9221 SV Rottevalle

Tel: 0614786485 ( Diana Paulusma – Wels )

Mail: redactie@zwangerenkidz.nl