Algemene voorwaarden

 

De bepalingen waaronder aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden). Het evenement wordt georganiseerd door de praktijk voor Moeder en Kind, hierna te noemen de 9 maanden tot dreumes beurs Friesland.

 

Artikel 1. De overeenkomst van deelname

1. De overeenkomst van deelname houdt in dat 9 maanden  tot dreumes beurs Friesland, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant. 

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname. 

3. Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.

4. Door de exposant op het bindend inschrijfformulier dan wel op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  bevestigd.

5. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname. 

6. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het bindend inschrijfformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. 

7. Na de ondertekening van het bindend inschrijfformulier en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelname overeenkomstig #artikel 1 lid 8, dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname” “bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “exposant” “inschrijver”. 

8. Indien door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de exposant, dient de datum van ontvangst van het document door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland ter bepaling of tijdig is gereageerd. 

9. Na insturing van het door de exposant ondertekende bindend inschrijfformulier dan wel de door de exposant ondertekende offerte kan de exposant zijn inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel #5. 

10. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

11. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

12. Onverminderd het bepaalde in artikel #19 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  en de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-exposanten, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

13. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Artikel 2.  Data, tijden en beursaccommodatie

1. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak. 

2. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.

3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. 

4. In geen geval kan de exposant jegens 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. 

 

Artikel 3.  Indeling

1. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  beurs in de deelnamebevestiging is vastgesteld. De door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen 9 maanden tot dreumes beurs Friesland beurs spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.  

3. Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.

4. Annulering door de exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel #5 genoemde gevallen.   

Artikel 4.  Betaling

1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te zijn voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. 

2. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam. 

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant 9 maanden tot dreumes beurs Friesland hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. 

6. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname. 

 

Artikel 5.  Annulering en ontbinding

1. Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant zijn inschrijving door toezending van bindend inschrijfformulier c.q. overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling: Bij verbreking van het contract 2 maanden en eerder voor de opening van de beurs is de exposant 50% van het beursgeld verschuldigd. Exposanten, die hun contract binnen 2 maanden voor de opening van de beurs verbreken, betalen de volledige stand huur.

2. Onder “aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven. 

3. Indien 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  de exposant, na herindeling door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 2), heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  inhoudende de alternatieve standruimte(n).

4. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  ontbonden worden en blijft de exposant de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Jaarbeurs gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

5. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname 9 maanden tot dreumes beurs Friesland gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland, #WTC of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft 9 maanden tot dreumes beurs Friesland het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels 9 maanden tot dreumes beurs Friesland gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

6. Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel #1 van toepassing. 

7. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant. 

 

Artikel 6.  Aanvullende producten en diensten

1. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens 9 maanden tot dreumes beurs Friesland geleverde aanvullende producten en diensten, tenzij anders bepaald. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen. 

4. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  – tot het expositieprogramma van de betreffende beurs behoren.

5. Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland worden gebruikt.  Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens.

 

 

Artikel 7.  Standbouw en inrichting van de standruimte

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald zoals afname van stand als tafel en kraam.

2. De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.

3. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.

5. De maximale standhoogte bedraagt 2,50 meter. Afwijking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland.

8. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

9. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland beurs te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.  10. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

11. Indien een exposant de door hem gehuurde ruimte ongebruikt laat of gebruikt dan wel doet gebruiken in strijd met de voorwaarden waarop hij deze heeft gehuurd, 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland zonder nadere gerechtelijke stappen de ruimte op kosten van de exposant doen ontruimen. Bij het ongebruikt laten van de gehuurde ruimte door de exposant of bij ontruiming 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland  in beide gevallen het recht de open ruimte voor rekening van de in gebreke gebleven exposant te doen vullen, zonder verplichting de ter zake hiervan ontvangen gelden van derden met de exposant te verrekenen c.q. te vergoeden.

 

Artikel 8.  Te exposeren artikelen

1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden. 

2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.

3. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland  sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

4. 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten. 

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 

6. Indien 9 maanden tot dreumes beurs Friesland dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van 9 maanden beurs Friesland beurs kan voldoen, is 9 maanden tot dreumes beurs Friesland gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland  geen rechten ontlenen.

8. Behoudens schriftelijke toestemming van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland kan de exposant geen exclusiviteit doen gelden met betrekking tot de ten toon te stellen goederen.  

 

Artikel 9.  Gebruik van de standruimte 

1. De exposant is niet gerechtigd: 

a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven.

b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland.

c) in of bij de standruimte gebruik te maken van aarde, zand, open, stromend, sproeiend en/of verneveld water of andere vocht aantrekkende materialen. En bij gebruik van aarde en zand voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.

In geval van toestemming dient de vloer afdoende tegen vocht beschermd te worden.

d) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  of ter beschikking gesteld.

e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte.

f) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen. 

h) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden.

i) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is voorbehouden.

j) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke.

k) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen. 

l) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is,

m) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden,  tenzij zulks schriftelijk en expliciet door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is toegestaan. 

2. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.  

 

 

Artikel 10. Publiciteit

1. Het is verboden reclamemiddelen met betrekking tot het geëxposeerde ergens anders uit te reiken dan in eigen stand.

2. Zonder toestemming 9 maanden tot dreumes beurs Friesland is het niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn stand te hebben en/of uit te reiken.
3. Zonder toestemming van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland mogen geen reclamemiddelen buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend.
4. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland heeft de bevoegdheid misleidende verkoopmanipulaties te verbieden

5. Indien reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien van de totale beurs schaadt, zal op verzoek van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland de reclame moeten worden verwijderd of veranderd.
6. Indien de exposant verzuimt zich in de in dit artikel genoemde gevallen te richten naar het oordeel van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland, zal deze gerechtigd zijn zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de exposant.

 

Artikel 11.  Catering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

 

Artikel 12.  Vergunningen en ontheffingen

De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.  

 

Artikel 13.  Emballage

1. Gedurende de looptijd van een beurs kan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland geen ruimte beschikbaar stellen voor de opslag van lege emballage. 

 

Artikel 14.  Aan- en afvoer van goederen

1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren. 

2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.  

 

Artikel 15.  Schoonmaak

De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

 

Artikel 16.  Afvalverwijdering

1. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.

2. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.  

 

Artikel 17.  Afbraak

 1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door 9 maanden tot dreumes  beurs Friesland  is bepaald. 

2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van 9 maanden  tot dreumes beurs Friesland  en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.

3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd. 

4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakket.

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 18.  Intellectuele eigendomsrechten

1.    9 maanden tot dreumes  beurs Friesland

is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

2. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen. 

3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  beurs het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken. 

 

Artikel 19.  Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven. 

2. De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.  3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door 9 maanden tot dreumes beurs Friesland, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met 9 maanden tot dreumes beurs Friesland. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland beurs zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

4. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.  

 

Artikel 20.  Aansprakelijkheid 

1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant.

2. De exposant staat jegens 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 18.

3. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 18 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 9 maanden tot dreumes beurs Friesland gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;

b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

4. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 18, te vergoeden. De exposant vrijwaart 9 maanden tot dreumes beurs Friesland ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

5. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.

6. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 

7. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 18 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd. 

8. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.  

9. De exposant kan 9 maanden tot dreumes beurs Friesland beurs aansprakelijk stellen voor een ernstige en haar verwijtbare nalatigheid tot ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde huur standruimte.

 

Artikel 21.  Wijzigingen en geschillen

1. 9 maanden tot dreumes beurs Friesland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.

2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist 9 maanden tot dreumes beurs Friesland.

3. Alle geschillen die ontstaan tussen 9 maanden tot dreumes beurs Friesland en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.

4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.